Największa inwestycja wodno – ściekowa ostatnich lat w Kamieniu Pomorskim nabiera rozpędu. Aktualnie realizowany jest pierwszy etap Rozbudowy i Modernizacji Systemu Odprowadzenia Ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski. Na terenie budowy pojawiły się maszyny budowlane. Trwają prace przygotowawcze do rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Mokrawicy. Według założeń inwestora w 2014 roku powinny zostać wykonane wszystkie prace modernizacyjne obiektu.

Konieczność przebudowy obiektu w Mokrawicy pojawiła się kilka lat temu, kiedy ówczesna oczyszczalnia zaczęła się „sypać” nie nadążając z oczyszczaniem ścieków z aglomeracji Kamień Pomorski. Napływ turystów, rozbudowa miasta, oraz ościennych gmin spowodowały absolutną konieczność modernizacji istniejącej infrastruktury w Mokrawicy. Po kilku latach starań w czerwcu 2013 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na rozbudowę oczyszczalni w Mokrawicy i tak najważniejsza inwestycja wodno – ściekowa w aglomeracji Kamień Pomorski weszła w fazę realizacji.

Pierwsze prace w Mokrawicy rozpoczęły się w lutym 2014 roku. Sprzyjająca aura zimowo-wiosenna pozwoliła na wjazd ciężkiego sprzętu i rozpoczęcie prac budowlanych. Aktualnie w Mokrawicy przeprowadzono opróżnianie i czyszczenie z osadów reaktora biologicznego, który w przyszłości zostanie przebudowany i zmodernizowany. Modernizacja nie grozi paraliżem związanym z gospodarką wodno – ściekową w gminie. Działanie modernizacje prowadzone są w trakcie pracy nieremontowanej części oczyszczalni. Wykonawcą rozbudowy i modernizacji jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „EKOWODROL” Spółka Z.O.O w Koszalinie. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przetargu i jest odpowiedzialny za całość wykonania modernizacji. Zgodnie z umową pomiędzy inwestorem a wykonawcą przebudowa w Mokrawicy ma zostać zakończona do 30 kwietnia 2015 roku. W ostatnich dniach inwestor podpisał umowę na promocję inwestycji. Działania promocyjne nakierowane są na informowanie społeczeństwa o postępie prac, zadaniach oczyszczalni, ma też uwrażliwić społeczeństwo w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
Data aktualizacji: 29.07.2013
Zdjecie

Na początku tego kwartału wykonano izolację osadnika wtórnego I, osadnika wtórnego II, komory rozdziału KR oraz pompowni osadów. Kontynuacja robót na Hali dmuchaw, Stacji mechanicznego odwadniania osadu (posadzki, montaż dmuchaw) oraz sieci międzyobiektowych. Przeprowadzono próbę szczelności reaktora głównego oraz osadnika wtórnego I.


Data aktualizacji: 31.03.2014
Zdjecie

W pierwszym kwartale wykonano prace ziemne oraz zbrojenia pod fundamenty w hali dmuchaw oraz budynku stacji pomp i odwadniania. Dokonano rozbiórki istniejących elementów konstrukcji i wyposażenia w komorach KN1, KN2, KD2, KNP2 oraz poletek osadowych.


Data aktualizacji: 10.06.2014
Zdjecie

W drugim kwartale wykonano betonowanie ścian na osadniku wtórnym I oraz II. Rozpoczęto budowę pompowni osadów, komory rozdziału KR oraz sieci międzyobiektowych. Dokonano piaskowania drugiej komory reaktora głównego. Przystąpiono do wywozu osadu.


Data aktualizacji: 29.09.2014
Zdjecie

 • Hala dmuchaw – montaż rynien, obróbki blacharskie, montaż rurociągów i przepustnic, zamontowano dmuchawy wraz z rurociągami sprzężonego powietrza z armaturą, wykonano kable zasilające i sterownicze dla dmuchaw
 • Wiata magazynowa – rozpoczęcie prac ziemnych oraz związanych z konstrukcją
 • Osadniki Wtórne – I – nasypy wokół zbiornika
 • II – próba, nasypy wokół zbiornika, połączenie rur z sieciami międzyobiektowymi
 • Reaktor główny – docieplenie ścian zbiornika 3B oraz komory przelewowej KP2, wykonanie balustrady pomostu na ścianie zbiornika 3, próba szczelności, montaż rurociągów i przepustnicy
 • Pompownia osadu – montaż stopni, drabin, przepływomierzy, rurociągów, zasów
 • Komora Rozdziału – montaż balustrady oraz drabin, montaż zastawek, połączenie rurociągów z sieciami międzyobiektowymi
 • Stacja Mechanicznego Odwadniania i Higienizacji Osadu – zamontowano prasę, pompy osadu i polimeru, mieszadło osadu i polimeru, trwają prace elektryczne
 • Wykonanie płyt fundamentowych pod kontener elektryczny KT1, KT2 i zbiornik PIX
 • Wykonano oświetlenie terenu przy poletkach, układano rury osłonowe dla kabli zasilających i sterowniczych.

 • Data aktualizacji: 22.12.2014
  Zdjecie